جوایز

ماراتن شهرداری تهران

با توجه با تاخیری که در روند ارسال و ارائه جوایز ماراتن شهرداری تهران صورت گرفته است، به همین جهت از شما عذرخواهیم و در این صورت چنانچه همچنان جایزه این ماراتن را دریافت نکردید لطفا مشخصات زیر را تکمیل نمایید تا معادل ریالی جوایز در کمترین زمان ممکن برای شما واریز گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید